ТӨСӨВ, САНХҮҮ

Экосум-ын явуулсан ажлууд болон санхүүгийн зарцуулалтын тайлангуудыг жил бүр нийтэд хүртээмжтэй хэлбэрээр гарган доор байрлуулна.

2018-2019 он